دلتنگی

قفسم را مشکن

تو مکن آزادم

                   گر رهایم سازی بخدا خواهم مرد

من به زنجیر تو عادت دارم

                    سالها در پی این نکته که در بند توام

با تو احساس سعادت کردمممممممممقلب

 

 

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
mehr

ازسر تنهایی دستم از پنجره اویزان است تامگر رهگذر تنهایی....بفشارد انراوبگوید که منم تنهایم