مناجات

*مناجات *

 

الهی *

 

ای نزدیک تر به ما از ما

ومهربان تر به ما از ما.

گرفتار آن دردم که تو دوای آنی .توآنی که خود گفتی وچنان که خود گفتی آنی

 

الهی*

 

عاجز وسرگردانم نه آنچه دانم دارم ونه آنچه دارم دانم .

چون توانستم ندانستم وچون دانستم نتوانستم .

من کی ام که تو را خواهم چون از قیمت خویش آگاهم.

 

الهی*

 

 

به حرمت آن نام که تو خوانی وبه حرمت آن صفت که تو چنانی ؛دریاب مرا که می توانی

 

الهی *

 

بنده را از سه آفت نگاه دار :از وسوسه های شیطانی واز هوای نفسانی واز غرور نادانی.

 

 

"خواجه عبدالله انصاری"

/ 0 نظر / 17 بازدید