# شاعران_گوهرهایی_درخشان_در_ادب_فارسی_هستند_که_هیچ_گ